Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Whistleblowing

Oznámení v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  1. ústně v budově čp. 4 Východočeského muzea v Pardubicích, Zámek č. 2, v kanceláři mzdové účetní/vedoucí ekonomického úseku. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  2. písemně na adresu Zámek č. 2, 530 02 Pardubice s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ ve vestibulu podatelny,
  3. telefonicky na telefonním čísle 466 799 243. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@vcm.cz.

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému Pardubického kraje jsou Kateřina Marešová, mzdová účetní, Ing. Jana Jelínková, vedoucí ekonomického úseku.
Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila.“