Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Východočeské muzeum v Pardubicích zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Východočeské muzeum v Pardubicích je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Východočeské muzeum v Pardubicích se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky Východočeského muzea v Pardubicích https://www.vcm.cz/ a https://www.zamekpardubice.cz

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT,
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG).

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  • U některého mediálního obsahu, který je primárně vizuální, není možno detailně popsat plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
  • Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, většinou ve formátu PDF, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.
  • Některé stránky z archivu webových stránek mohou neodpovídat požadavkům na přístupnost z historických důvodů.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Východočeské muzeum v Pardubicích v souladu s § 7, odst. 4, zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Východočeskému muzeu v Pardubicích a to prostřednictvím kontaktů uvedených v patičce webových stránek, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje Východočeské muzeum v Pardubicích. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu vcm@vcm.cz.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18. 8. 2020 na základě vlastního posouzení.