Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Metodická pomoc

Východočeské muzeum v Pardubicích poskytuje na základě obecně platných právních předpisů a zřizovací listiny tyto služby:

  1. služby související s naplňováním příslušných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, týkající se správy sbírkových fondů, jejich odborného i badatelského využití a prezentace
  2. odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy v souladu s § 10a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění a Vyhlášky MK ČR č. 96/2013 Sb. (příloha 5) v oborech v muzeu odborně zastoupených a v oblasti konzervace a restaurování sbírek
  3. služby konzervátorských a restaurátorských dílen, fotografických a reprografických pracovišť
  4. další informační služby související s předmětem jeho činnosti
  5. veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu § 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách…., (tzv. knihovní zákon)
  6. provádí archeologické výzkumy a archeologický dohled podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zajišťuje péči o movité archeologické nálezy, poskytuje na tomto úseku odborně metodickou pomoc
  7. veřejné kulturní služby ve smyslu § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů

VČM poskytuje metodickou pomoc v těchto oborech své činnosti:

botanika, geologie, entomologie, zoologie, mineralogie, etnografie, numizmatika, militaria, sklo, užité umění, hračky, odívání, textil, keramika, sklo, porcelán, kovy vč. galvanoplastiky, dřevo, obrazy

METODICKÁ POMOC A KONZERVÁTORSKÉ PRÁCE POSKYTNUTÉ VČM JINÝM INSTITUCÍM:
Přehled za 2. pololetí roku 2016
Přehled za 1. pololetí roku 2017
Přehled za 2. pololetí roku 2017
Přehled za 1. pololetí roku 2018
Přehled za 2. pololetí roku 2018
Přehled za 1. pololetí roku 2019
Přehled za 2. pololetí roku 2019
Přehled za 1. pololetí roku 2020
Přehled za 2. pololetí roku 2020
Přehled za 1. pololetí roku 2021
Přehled za 2. pololetí roku 2021
Přehled za 1. pololetí roku 2022
Přehled za 2. pololetí roku 2022
Přehled za 1. pololetí roku 2023
Přehled za 2. pololetí roku 2023

MUZEOLOGICKO-METODICKÁ PRACOVIŠTĚ

Pro obor muzejnictví je v České republice zřízeno sedm specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace.

Metodickým pracovištěm pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí je oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury. Toto pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konsultace.

Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446, Fax: 233 371 867
www: CES


Metodickým pracovištěm konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí je Metodické centrum konzervace zřízené u Technického muzea v Brně. Poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů).

Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: 541 421 452, Fax: 541 214 418
www: Technické muzeum v Brně


Metodickým pracovištěm pro specializovaná muzea výtvarného umění (galerie) je metodické centrum pro muzea výtvarného umění při Národní galerii v Praze.

Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 301 812, Fax: 224 301 194
www: Metodické centrum pro muzea výtvarného umění


Metodickým pracovištěm pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení je Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu.

Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 267, Fax: 542 212 792
www: CITeM


Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s dětmi a mládeží (včetně zdravotně postižených) a zprostředkování sbírek této podstatné skupině muzejního publika, muzejní pedagogiku, vzdělávací funkce muzea, kreativitu, výchovu k navštěvování muzeí a spolupráci se školami je Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.

Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 371, Fax: 542 212 271
www: Dětské muzeum


Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s publikem, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace sbírek, virtuální prezentaci sbírek, zpracovávání standardů, poradenské služby a výuku je Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu.

Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 373 Fax: 224 497 177
www: Centrum pro prezentaci kulturního dědictví


Metodickým pracovištěm pro oblasti nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu je Centrum nových strategií při Moravské galerii v Brně.

Adresa: Husova 18, 662 26 Brno
Tel.: 532 169 131
www: Moravská galerie